PHƯƠNG PHÁP KHÓA SỐ DƯ TRƯỚC KHI VÀO MAINET- PI NETWORK 1

Pi Network đang công bố lộ trình Mainet và thông báo về quy trình khóa Pi Network để nhận được những tính năng ưu đãi khi vào mạng chính. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về quy trình khóa:

PHƯƠNG PHÁP KHÓA SỐ DƯ TRƯỚC KHI VÀO MAINET- PI NETWORK 2

Sau khi vượt qua KYC, bạn có thể tự nguyện khóa một phần Pi có thể chuyển được của mình để được quyền khai thác với tốc độ cao hơn. Mức tăng khai thác được tính toán dựa trên số lượng π bị khóa và thời gian khóa. Để biết chi tiết, hãy đọc phần mô hình kinh tế bên dưới.

Nếu bạn đã KYC, lần chuyển Pi sang Mainnet đầu tiên sẽ diễn ra khi khởi chạy Mainnet. Sau đó, quá trình chuyển sẽ diễn ra định kỳ. Mọi cập nhật được thực hiện cho cấu hình khóa của bạn sẽ có hiệu lực trong lần chuyển số dư Mainnet tiếp theo. Bạn có thể quyết định thay đổi cấu hình khóa của mình bất cứ lúc nào bạn muốn dưới dạng cài đặt tổng thể cho toàn bộ tài khoản trong ứng dụng Pi.

PHƯƠNG PHÁP KHÓA SỐ DƯ TRƯỚC KHI VÀO MAINET- PI NETWORK 3

Bạn thậm chí có thể cài đặt cấu hình khóa trước khi bạn được KYC hoặc sẵn sàng chuyển sang Mainnet. Bạn, nhóm khai thác của bạn, những người trong vòng bảo mật vượt qua KYC và số Pi khai thác mới, số dư π trên thiết bị di động của bạn sẽ có thể chuyển được. Tại mỗi lần chuyển sang Mainnet, các cài đặt đã chọn trước về thời gian khóa và tỷ lệ % sẽ tự động áp dụng cho số dư được chuyển, dẫn đến 2 loại số dư trên Mainnet: Số dư bị khóa và số dư khả dụng, cả hai sẽ được ghi lại trên Blockchain Mainnet và nằm trong ví Pi của bạn. Việc khóa không thể hoàn nguyên sau khi xác nhận và phải được khóa trong toàn bộ khoảng thời gian đã chọn do bản chất của Blockchain.

Chú ý: Vì số Pi khóa được tính theo tỷ lệ % của số dư đã chuyển được của bạn, bạn sẽ phải khóa cùng một tỷ lệ % của số dư đã chuyển được trong lần mới để duy trì cùng một mức tăng khai thác khóa. Điều này được thực hiện dễ dàng bằng cách giữ cho cài đặt cấu hình khóa của bạn nhất quán cho mọi lần chuyển Pi sang Mainnet định kỳ.

Mặt khác, nếu bạn không khóa cùng một tỷ lệ % π trong các lần chuyển sau như lần chuyển Mainnet ban đầu, thì mức tăng khai thác khóa của bạn sẽ giảm. Nếu bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với cài đặt khóa trên toàn tài khoản của mình, thay đổi sẽ có hiệu lực vào lần chuyển số dư tiếp theo của bạn sang Mainnet.

Cài đặt khóa toàn bộ tài khoản này cho phép bạn khóa tối đa 100% số dư có thể chuyển được của mình. Sau khi Mainnet khởi chạy và bạn có thể chuyển số dư của mình, bạn cũng có thể khóa thêm Pi trực tiếp trên Mainnet thông qua giao diện khóa hơi khác sau này phát triển, bạn có thể khóa tối đa 200% số dư Mainnet đã chuyển của mình có được từ quá trình khai thác trước đó của bạn.

PHƯƠNG PHÁP KHÓA SỐ DƯ TRƯỚC KHI VÀO MAINET- PI NETWORK 4

Mô hình kinh tế khóa

Tại Mainnet, phần thưởng khóa có ý nghĩa hỗ trợ một hệ sinh thái lành mạnh và suôn sẻ và khuyến khích sự tham gia lâu dài với Pi Network, trong khi mạng đang khởi động nền kinh tế và tạo ra nhu cầu. Đây là một cơ chế kinh tế vĩ mô phi tập trung quan trọng để kiểm soát nguồn cung luân chuyển trên thị trường, đặc biệt là trong những năm đầu của thị trường mở khi các tiện ích đang được tạo ra. Một mục tiêu quan trọng của Pi Network là tạo ra một hệ sinh thái ứng dụng dựa trên tiện ích. Các giao dịch cho hàng hóa và dịch vụ thực trong hệ sinh thái, thay vì chỉ giao dịch đầu cơ, nhằm xác định tiện ích của Pi.

Khi chúng tôi khởi chạy giai đoạn mạng kín của Mainnet, một trong những lĩnh vực trọng tâm chính sẽ là hỗ trợ và phát triển cộng đồng nhà phát triển ứng dụng Pi và nuôi dưỡng nhiều ứng dụng Pi hơn nữa. Trong thời gian chờ đợi, Pioneers có thể chọn khóa Pi của họ để giúp tạo ra một môi trường thị trường ổn định cho hệ sinh thái phát triển và cho nhiều ứng dụng Pi hơn xuất hiện và cung cấp các trường hợp sử dụng hấp dẫn cho việc chi tiêu Pi để cuối cùng tạo ra các nhu cầu hữu cơ thông qua các tiện ích.

Công thức phần thưởng khóa:

L (B) = lt * lp * log(N) * B

Trong đó:

 • Lt là hệ số nhân của khoảng thời gian khóa của B.
  • 0 → lt = 0
  • 2 tuần → lt = 0,1
  • 6 tháng → lt = 0,5
  • 1 năm → lt = 1
  • 3 năm → lt = 2
 • Lp là hệ số phần trăm bị khóa của B, trong đó phần trăm bị khóa là số tiền bị khóa trên số dư ròng chính được chuyển từ phần thưởng khai thác trước đó (Lb) và hệ số phần trăm bị khóa được hiển thị bên dưới.
  • 0% → LP = 0
  • 25% → LP = 0,25%
  • 50% → LP = 0,5%
  • 90% → LP = 0,9%
  • 100% → LP = 1,0
  • 150% → LP = 1,5%
  • 200% → LP = 2
 • log(N) là giá trị Logarit của tổng số (N) của các phiên khai thác trước đó.
 • B là tỷ lệ khai thác cơ bản được điều chỉnh dựa trên nhóm π có sẵn để phân phối.

Pioneers sẽ có cơ hội tự nguyện khóa số Pi của mình để kiếm quyền khai thác với tỷ lệ cao hơn.

Thứ nhất: B

Điều kiện tiên quyết của phần thưởng khóa là Pioneers phải tích cực khai thác. Không khai thác ngay từ đầu thì sẽ có không có phần thưởng khóa cho bất kỳ phiên khai thác không hoạt động nào, ngay cả khi Pi bị khóa. Như được trình bày trong công thức ở trên, tất cả những gì khóa là cung cấp hệ số cho B, vì vậy sẽ không có phần thưởng khóa nếu B là 0, có nghĩa là Pioneers không khai thác.

Thứ 2: Lt

Phần thưởng khóa có liên quan tích cực với đóng góp cho việc khóa, tức là khoảng thời gian của khoảng thời gian khóa (Lt) và số tiền bị khóa. Tuy nhiên, số tiền khóa được tính theo tỷ lệ % trong tổng số Pi khai thác được của Pioneer (Lp ). Số Pi tối đa mà một Pioneer có thể khóa cao gấp đôi so với số Pi Mainnet của họ đã được chuyển từ quá trình khai thác trước đó của họ trong ứng dụng di động (Lb), tức là 200% Lb. Các lý do để có số tiền khóa tối đa gấp 2 lần của một người đã chuyển số Pi Mainnet (Lb) là:

 • Ngăn chặn việc khai thác phần thưởng khóa.
 • Khuyến khích những đóng góp khác cho hệ sinh thái Pi, chẳng hạn như thúc đẩy hơn nữa việc khai thác, chạy các Nodes và sử dụng các ứng dụng này. Ở một khía cạnh nào đó, ủng hộ những Pioneers khai thác và thực hiện các loại đóng góp khác cho mạng.

Thứ 3: log(N)

log(N) cung cấp động cơ khóa cao hơn cho những Pioneers có lịch sử khai thác lâu dài và có lẽ là số dư có thể chuyển nhượng lớn để khóa

Thứ 4: Số dư (Lp)

Cho phép các tài khoản nhỏ hơn có lịch sử khai thác ngắn khóa số tiền nhỏ nhưng vẫn nhận được hệ số phần thưởng khóa giống như các tài khoản lớn, chúng tôi cần thêm hệ số log(N) tài khoản cho những người khai thác có lịch sử khai thác lâu dài, để đối trọng với sự thiên vị có lợi cho Pioneers có số dư nhỏ và cung cấp đủ động lực cho Pioneers lâu năm có số dư lớn hơn. Tuy nhiên, ảnh hưởng của lịch sử khai thác đối với phần thưởng khóa cũng cần được giới hạn. Do đó, công thức áp dụng Logarit cho số phiên khai thác trước đó N.

Ví dụ: Nếu một Pioneer khai thác hầu như hàng ngày trong 3 năm qua, thì tổng số phiên khai thác trước đó (N) của họ sẽ là khoảng 1.000. Trong trường hợp này, log(1.000) = 3, thêm một hệ số khác vào B trong phần thưởng khóa của họ.Hãy nhớ rằng để đạt được phần thưởng khóa có ý nghĩa cho những Pioneers có lịch sử khai thác lâu dài, số lượng Pi bạn phải khóa sẽ nhiều hơn so với các tài khoản nhỏ hơn.

Một Pioneer có thể tự nguyện có nhiều lần khóa vào những thời điểm khác nhau với số lượng và thời lượng khác nhau. Việc tính toán tổng phần thưởng khóa cho Pioneers này với i số lần khóa khác nhau là để tìm tổng số phần thưởng khóa của B, như được biểu thị trong công thức bên dưới. Công thức bên dưới tương đương với công thức phần thưởng khóa ở trên, với sự khác biệt duy nhất là nó tính cho nhiều lần khóa của cùng một Pioneer để tính tổng phần thưởng khóa của họ.

Ví dụ: Thời lượng khác nhau (Lti) và số tiền khác nhau (Lci) của mỗi lần khóa vào thời điểm khác nhau.

Công thức kết hợp khóa: L(B) = SUM (Lt x Lc x log(N) / Lb) x B

Công thức kết hợp khóa Pi

Mục đích của công thức này là để tính toán tổng phần thưởng khóa dựa trên tỷ lệ tương ứng với số tiền khóa (Lc) của mỗi khóa trên tổng số dư Mainnet từ lần khai thác trước đó (Lb) dưới dạng trọng số, nhân với khoảng thời gian khóa tương ứng (Lt) và log(N ).

Vì vậy, mặc dù có nhiều lần khóa của cùng một Pioneer, nhưng nhiều lần khóa hơn với các cài đặt khác nhau sẽ cộng tỷ lệ thuận với tổng phần thưởng khóa của chúng. Giá trị của Lt, Lc và log(N) được tính và nhân cho từng khóa i và sau đó tổng hợp trên các i khác nhau, sau đó được chia cho giá trị của Lb tại một phiên khai thác nhất định, để đạt được giá trị L(B) cho phiên khai thác đó. Công thức này đảm bảo rằng bất kể Lb, miễn là vì Pioneer duy trì cùng một tỷ lệ % số tiền khóa của họ trên Lb của họ, nên tổng hệ số phần thưởng khóa sẽ không đổi.

Cuối cùng, khi nào Pioneer có thể khóa Pi?

Pioneer có thể quyết định thời gian khóa và tỷ lệ khóa số dư có thể chuyển được của họ bất cứ lúc nào họ muốn như một cài đặt tài khoản tổng thể trong ứng dụng Pi.

Bạn thậm chí có thể chọn trước các cài đặt này trước khi bạn KYC hoặc sẵn sàng chuyển sang Mainnet. Khi bạn và nhóm thu nhập, vòng bảo mật của bạn vượt qua KYC, nhiều hơn số dư trên thiết bị di động của họ sẽ có thể chuyển được. Tại thời điểm chuyển số dư có thể chuyển sang Mainnet, cài đặt đã chọn trước của họ về thời gian khóa và tỷ lệ % sẽ tự động áp dụng cho số dư được chuyển, dẫn đến 2 loại số dư trên Mainnet: Số dư khóa và số dư khả dụng, cả 2 sẽ được ghi lại trên Blockchain Mainnet và nằm trong ví Pi của Pioneer.

Do đó, việc khóa không thể được hoàn nguyên sau khi được xác nhận và phải vẫn bị khóa trong toàn bộ khoảng thời gian đã chọn do bản chất của Blockchain.

Mọi thay đổi đối với cài đặt khóa của Pioneer này sẽ có hiệu lực trong lần chuyển số dư tiếp theo của họ sang Mainnet. Cài đặt khóa toàn bộ tài khoản này cho phép Pioneer khóa tối đa 100% số dư có thể chuyển được của họ. Sau khi Mainnet khởi chạy và Pioneer chuyển số dư của họ, Pioneer cũng có thể khóa nhiều Pi hơn trực tiếp trên Mainnet thông qua giao diện khóa phát triển sau này. Vào thời điểm đó, những Pioneers có thể khóa tới 200% số dư Mainnet đã chuyển của họ có được từ quá trình khai thác trước đó của họ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here